дзахуэ


дзахуэ

щхьэл уIуагъащIэм япэу къыщIэкI хьэжыгъэрщ, джэд-къазхэм ирагъэшхт
первая мука после отбивки жерновов мельницы (обычно скармливают птицам)

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.